SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/013 | 1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Kiknek kell teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálatot?

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (107. §) alapján a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az 50 óra közösségi szolgálatot lehetőség szerint egyenletesen elosztva, 3 év alatt kell elvégezni, hogy a tanulók az érettségi évében már az érettségi vizsgára való felkészülésre tudjanak összpontosítani.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

 1. egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. oktatási,
 4. kulturális és karitatív,
 5. környezet- és természetvédelmi,
 6. katasztrófavédelmi,
 7. rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.

Ezekből minden tanévben maximum három terület választható.

Időbeli megkötések

Egy alkalommal legalább egy órát kell teljesíteni és legfeljebb három órát lehet. Amennyiben a szülő beleegyezik, kiskorú tanuló is végezhet közösségi szolgálatot este is. Hétvégén és tanítási szünetben is lehet közösségi szolgálatot végezni.

Térbeli megkötések:

 A törvény szövege szerint: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Ennek értelmében törekedni kell ara, hogy a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében történjen meg a tevékenység.

Egyéb megkötések-mi nem végezhető

A program célja a szociális érzékenyítés közvetlen személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül. Ebből fakadóan minden olyan tevékenység, amelyen keresztül a diák nem kerül közvetlen személyes kapcsolatba azokkal, akiken segít, akiknek élethelyzetéből tanulhat, nem képezi részét a programnak. A pedagógiai céloknak nem része és az iskola számára kontrollálhatatlan, minden, pénzekkel kapcsolatos ilyen irányú tevékenysége a diákoknak, ezért minden tekintetben tiltott pénzadományok diákok által történő gyűjtése közösségi szolgálat címén. Abban az esetben sem szerencsés adományt gyűjteni, ha az nem pénzbeli, hanem más, pl. élelmiszer, ha azt nem a tanuló adhatja át közvetlenül az arra rászorulónak.

  Együttműködési megállapodás

Letöltés

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

107. § (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(3) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és karitatív,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelmi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység.

(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,

b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,

d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.


Partnereink

 • Siemens
 • FESTO
SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

   1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

  • Telefon: +3613696755

   E-mail: umszki@umszki.hu

   OM azonosító: 203058/013


  2023Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum