SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/013 | 1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Kiknek kell teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálatot?

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (107. §) alapján a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az 50 óra közösségi szolgálatot lehetőség szerint egyenletesen elosztva, 3 év alatt kell elvégezni, hogy a tanulók az érettségi évében már az érettségi vizsgára való felkészülésre tudjanak összpontosítani.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási,
  4. kulturális és karitatív,
  5. környezet- és természetvédelmi,
  6. katasztrófavédelmi,
  7. rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.

Ezekből minden tanévben maximum három terület választható.

Időbeli megkötések

Egy alkalommal legalább egy órát kell teljesíteni és legfeljebb három órát lehet. Amennyiben a szülő beleegyezik, kiskorú tanuló is végezhet közösségi szolgálatot este is. Hétvégén és tanítási szünetben is lehet közösségi szolgálatot végezni.

Térbeli megkötések:

 A törvény szövege szerint: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Ennek értelmében törekedni kell ara, hogy a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében történjen meg a tevékenység.

Egyéb megkötések-mi nem végezhető

A program célja a szociális érzékenyítés közvetlen személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül. Ebből fakadóan minden olyan tevékenység, amelyen keresztül a diák nem kerül közvetlen személyes kapcsolatba azokkal, akiken segít, akiknek élethelyzetéből tanulhat, nem képezi részét a programnak. A pedagógiai céloknak nem része és az iskola számára kontrollálhatatlan, minden, pénzekkel kapcsolatos ilyen irányú tevékenysége a diákoknak, ezért minden tekintetben tiltott pénzadományok diákok által történő gyűjtése közösségi szolgálat címén. Abban az esetben sem szerencsés adományt gyűjteni, ha az nem pénzbeli, hanem más, pl. élelmiszer, ha azt nem a tanuló adhatja át közvetlenül az arra rászorulónak.

    Együttműködési megállapodás

Letöltés

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

107. § (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(3) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és karitatív,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelmi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység.

(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,

b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,

d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Telefon: +3613696755

E-mail: umszki@umszki.hu

OM azonosító: 203058/013

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000114


2024Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum